Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för annonsering i produkter tillhandahållna av Proff AB

 1. Tillämplighet
  Villkoren gäller för avtal om köp mellan Proff AB, org nr 556764-1534, (Proff) och kund (Kund) av införande av bildannons eller textuppgift (gemensamt kallade Annons) och länkad information i de produkter som Proff AB vid var tid tillhandahåller.
 2. Publicering av beställd bildannons eller textuppgifter
  Proff ska publicera Annons på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas överenskommelse (Avtalet).
 3. Avtalets ingående
  Publicering av Annons beställs på sätt som Proff anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen ska Avtalet anses ingånget när Kund gjort sin beställning och den har accepterats av Proff.
 4. Kunds kontrollskyldighet
  Proff bekräftar innehållet i Avtalet genom att tillställa Kund en bekräftelse. Kund ska kontrollera innehållet såsom det uttrycks på bekräftelsen och även i förekommande fall på sätt som Proff anvisar kontrollera annonskorrektur och inom 7 kalenderdagar från orderdatum, där dagen för orderdatum räknas som dag ett (1), underrätta Proff om samtliga eventuella invändningar. Om inte invändning sker inom angiven tid, publiceras uppgifterna enligt bekräftelse och/eller annonskorrektur.
 5. Ändring av beställd bildannons eller textuppgift
  Om Kunds egna förhållanden i form av namn, adress, telefonnummer eller annan identifikation ändras efter ingånget avtal har Kund rätt att ändra motsvarande uppgifter i beställd Annons. Ändring publiceras snarast möjligt efter den tidpunkt den har meddelats Proff.
 6. Immateriella rättigheter
  Proff innehar rättigheterna till material som framställts av Proff eller av Proff utsedd underleverantör. Sådant material får inte utan skriftligt medgivande utnyttjas i annat sammanhang eller för annat ändamål än för fullgörandet av Avtalet.
 7. Pris och betalningsvillkor
  Pris följer av Proff vid var tid gällande prislista och anges exklusive mervärdesskatt. Internetannonsering är befriad från reklamskatt.

  Betalning ska vara Proff tillhanda senast 15 kalenderdagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Kund är skyldig att utge ersättning för faktureringsavgift, betalningspåminnelse samt för eventuella inkassokostnader.

 8. Faktureringsvillkor
  Fakturering av annonsering på Internet sker i samband med publicering.
 9. Kreditbedömning
  Proff får för kreditbedömning inhämta uppgifter om Kund även från annat kredit- och personregister än Proffs kundregister. Efter bedömning av kreditvärdighet kan Proff besluta om särskilda betalningsvillkor utan iakttagande av vad som anges i punkten 8.
 10. Etiska regler för införande av bildannons eller textuppgift
  Kund garanterar att beställd Annons är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte innehåller osedligt eller förargande material.
 11. Ansvar för innehåll i bildannons eller textuppgift
  Kund har ansvar för att de uppgifter och den information som lämnas i Annons och länkad information är riktiga och inte strider emot lag. Kund är skyldig att ersätta skada som förorsakas Proff genom att kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar ombuds arvode, rättegångskostnader och viten samt varje ersättning som Proff får utge. Kund ansvarar för att erforderligt tillstånd föreligger för Annons och länkad information. Proff är skyldig att snarast underrätta Kund om krav som riktas mot Proff på grund av annonsering som utförts enligt Avtalet.
 12. Fel
  Med fel avses att publicering av Annons eller länkning avviker från Avtalet. Proff ansvarar inte för fel som beror på Kund eller något förhållande på dennes sida. Reklamation ska framställas så snart felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte invändningen inom rimlig tid, förlorar Kund rätten att göra krav på ersättning gällande.
 13. Felavhjälpning
  Proff har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kund.
 14. Påföljder vid fel
  Om införd Annons eller länkad information är felaktig och detta inte beror på Kund eller något förhållande på dennes sida, får kunden kräva avhjälpande om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Proff. Om avhjälpande ej kan ske har Kund rätt till skäligt prisavdrag eller skadestånd.
 15. Ansvarsbegränsning
  Proffs skadeståndsskyldighet med anledning av Avtalet är begränsat till ansvar för direkt förlust. Proff ansvarar således inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller för andra följdskador. Ansvaret för direkta kostnader är begränsat till 20 000 kronor. Kund är utan begränsning berättigad till ersättning för såväl direkta som indirekta förluster som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.
 16. Avtalstid
  Avtalet förlängs automatiskt för ytterligare en publiceringsperiod åt gången om inte parts uppsägning är den andre parten tillhanda senast innan Proff i enlighet med p. 3 ovan bekräftar medverkan för nästkommande publiceringsperiod. För det fall parterna inte kommer överens om annat, har Proff rätt att publicera samma Annons och/eller annat införande i andra produkter eller tjänster tillhandahållna av bolag inom samma koncern som Proff eller av Proffs samarbetspartners nästkommande publiceringsperiod med debitering i enlighet med vid var tid gällande prislista. Kunds rätt till uppsägning upphör då parterna kommit överens om Kunds medverkan nästkommande publiceringsperiod och avbeställningsfristen enligt p. 19 löpt ut.
 17. Avtalets upphörande
  Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller bestämmelser tecknade i avtal med annat bolag inom samma koncern, försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller kan anses ha kommit på obestånd. Uppsägning ska vara skriftlig.
 18. Proffs rätt att underlåta publicering
  Proff förbehåller sig rätten att underlåta att införa Annons om den inte är förenlig med Avtalets etiska regler enligt punkt 10 eller på annat sätt enligt Proffs bedömning är oetisk.
 19. Kunds rätt till uppsägning
  Kund har rätt att säga upp eller frånträda Avtalet genom meddelande till Proff. Uppsägning som sker senare än 7 kalenderdagar från orderdatum på bekräftelsen, där dagen för orderdatum räknas som dag ett (1), befriar inte Kund från skyldighet att erlägga betalning till Proff. Uppsägning skall alltid ske skriftligen.
 20. Force Majeure
  Proff ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, omständigheter utanför Proffs kontroll och som Proff skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Proff inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.
 21. Ändring av dessa villkor
  Proff har rätt att ändra dessa villkor en månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.
 22. Överlåtelse av avtal
  Proff får överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern.
 23. Anlitande av underleverantör
  Proff har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.
 24. Tvist
  På Avtalet skall svensk rätt äga tillämpning. Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras vid Solna tingsrätt. för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.