Finansiell information

Finansiell information/nyckeltal

Proff redovisar redovisar finansiell information och nyckeltal för svenska företag, som lämnar årsredovisning till Bolagsverket.

Förutom detaljerade poster från resultat-och balansräkning för 5 verksamhetsår, visar vi också den finansiella analysen för en bedömning av företags framgång.

På Proff kan du lätt hitta Finansiell information/nyckeltal.

Hur hittar jag Finansiell information/nyckeltal på Proff:

  • Klicka Företag ovan och ange antingen företagsnamn eller organisationsnummer till företaget
  • Hitta det relevanta företag i resultatlistan och klicka på det
  • Klicka på fliken nyckeltal.
  • Här finns resultat- och balansräkning samt nyckeltal för företaget
  • Här följer förklaringar på finansiella tal samt nyckeltal som visas på Proff.

Resultaträkning

Hämtas från företagets redovisning och visar i sammandrag företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
I en resultaträkning ser man hur resultatet har uppkommit. Intäkter minus kostnader ger resultatet, som kan vara en vinst, en förlust eller ett nollresultat.

På Proff kan du lätt hitta Resultaträkningen.

Balansräkning

Visar företagets ekonomiska ställning vid ett visst tillfälle, exempelvis sista dagen på räkenskapsåret.
Balansräkningen består av två sidor, en tillgångssida och en skuldsida. På tillgångssidan finns företagets redovisade tillgångar, t ex likvida medel, bankmedel, fordringar, maskiner och inventarier. På skuldsidan finns poster som banklån, leverantörsskulder, checkkrediter mm.

Finansiell analys/nyckeltal

Finansiell analys är en systematisk sammanställning av bolagets räkenskaper. Finansiell analys är avsedd att säga något om företagets finansiella ställning och utveckling. Denna information används vid planeringen av företagets framtida verksamheter, uppföljning av resultat och för att värdera ett bolag. I företagets finansiella analys räknar vi nyckeltal som ger en tydligare bild av lönsamhet, likviditet, soliditet och finansiering.

På Proff kan du lätt hitta Finansiell analys/nyckeltal för företag.

Total omsättning

Är summan av hur mycket ett företag har sålt varor och tjänster för under en viss period.

Avskrivningar

Innebär att utgiften för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras, dvs fördelas ut på det antal  år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden.

Summa rörelsekostnader

Är summan av rörelsens kostnader under året

Resultat efter avskrivningar

Resultatet är skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen inkluderat avskrivningar

Årets resultat

Resultatet är skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar

Är en anläggningstillgång som har ett bestående värde för företaget utan att vara synligt påvisbar. Den kan antingen vara upparbetad av företaget eller inköpt.
Som immateriella anläggningstillgångar räknas exempelvis goodwill (förvärvad) eller  utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten

Materiella anläggningstillgångar

Är en anläggningstillgång som har ett bestående värde för bolaget och som är synligen påvisbara, som maskiner, byggnader, inventarier.

Finansiella anläggningstillgångar

Exempel kan vara andelar i koncernföretag, fordringar hos koncernföretag, andelar i intresseföretag,  fordringar hos intresseföretag, andra långfristiga värdepappersinnehav etc.

Summa omsättningstillgångar

Är tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning.
Omsättningstillgångarna delas in i fyra poster:  varulager mm, fordringar, kortfristiga placeringar & kassa och bank.

Aktiekapital

Är summan av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier.

Summa fritt kapital

Fritt eget kapital är den del av det egna kapitalet som får användas för utdelning.

Summa eget kapital

Post i företagets balansräkning som består av skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder

Tillgångarna är finansierade på två sätt – genom eget kapital och genom främmande kapital (skulder). Summan av dessa båda är lika med tillgångarna. Det egna kapitalet förändras genom bolagets resultat och genom att delägarna skjuter till eller tar ut kapital.

Summa långfristiga skulder

Är sådana skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år. Exempel på långfristiga skulder är långfristiga lån, checkräkningskredit &  långfristiga lån till närstående företag.

Summa kortfristiga skulder

Är skulder som förfaller inom 1 år.

Vinstmarginal

Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.

Vinstmarginal = Vinst före räntekostnader/ Omsättning

Kassalikviditet

Kassalikviditeten visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten bör ligga på minst 100%. Då är omsättningstillgångarna (minus varulager och pågående arbeten) lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna

Soliditet

Visar förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskriver företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Soliditet = (Eget kapital + 73,7% av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Skuldsättningsgrad

Är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det justerad egna kapitalet.

Skuldsättningsgrad S/E = (Skulder + 26,3% av Obeskattade reserver) / (Eget kapital + 73,7% av Obeskattade reserver)