Köpvillkor vid näthandel med Proff AS

Dessa avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som kund (”Kunden”) och Proff AB, org.nr 556764-1534 (”Proff”), vid köp av nätbaserade innehållstjänster (”Tjänsterna”).

Villkoren har accepterats när Kunden klickar på knappen «Till betalning».

1 Om Tjänsterna

Tjänsterna ger Kunden möjlighet att köpa information om företag och näringsidkare genom sökning i Proffs databaser.

Tjänsterna beskrivs närmare på insikt.proff.se/produkter-och-tjanster.

2 Kundens skyldigheter

Kunden måste vara minst 18 år för att kunna köpa Tjänsterna.

Kunden ansvarar själv för att de sökkriterier som Kunden har valt leder till att Kunden inhämtar den information som söks. Kunden ansvarar också själv för att välja vilken information som ingår i Tjänsterna. Kunden ges tillfälle att kontrollera detta innan köpet genomförs.

Om Kunden inte redan har en användarprofil på Proff, så upprättas en användarprofil automatiskt när Kunden köper Tjänsterna. Kunden ansvarar själv för att skydda användarnamn och lösenord samt för att ha nödvändig programvara för att använda Tjänsterna. Proff ansvarar inte för förluster till följd av att Kunden har givit andra tillgång till sin användarprofil eller på annat sätt har fått tillgång som följd av omständigheter på Kundens sida.

Kunden ansvarar själv för att uppge rätt e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter samt för att informera Proff om ändringar i dessa.

Kunden ger Proff tillåtelse att använda den e-postadress som Kunden har uppgivit för leverans av Tjänsterna och för att göra hänvändelser till Kunden. Kunden ger Proff tillåtelse att skicka push-meddelanden eller andra meddelanden via Tjänsterna. Kunden kan under ”inställningar” själv reglera vilka hänvändelser och information som önskas.

Tjänsterna omfattar digitalt innehåll som anses levererat när det laddas ner i samband med köpet. Kunden har därför ingen ångerrätt enligt lagen om upplysningsskyldighet vid distansavtal och försäljning utanför affärslokaler.

3 Proffs skyldigheter

Proff ska leverera Tjänsterna som Kunden beställer i enlighet med Villkoren. Proff frånskriver sig ansvar för det innehåll som Kunden mottar vid köp av Tjänsterna. Proff ansvarar inte heller för felaktig användning av informationen/Tjänsterna och inte heller för några ekonomiska förluster (direkta eller indirekta) till följd av att informationen är felaktig eller missvisande.

4 Äganderätt och Immateriella rättigheter

Kunden har endast rätt att använda den information som Kunden mottar vid köpet av Tjänsterna i egen verksamhet. Denna rättighet innefattar inte vidareförsäljning av information, oavsett medium eller format, av varken hela eller delar av den information som Kunden mottar vid köpet av Tjänsterna.

Alla rättigheter till Tjänsterna, deras struktur, organisering, källkod och dokumentation tillhör Proff. Kunden samtycker till att inte sälja vidare, licensiera, hyra, låna, överföra eller distribuera programvaran eller Tjänsterna till tredje part. Vidare samtycker Kunden till att inte ändra, anpassa, översätta eller ta ut programvarans filer för användning i annan programvara.

5 Pris och betalning

Gällande priser för köp av Tjänsterna anges på www.proff.se. Alla priser anges i SEK exklusive moms.

Kunden betalar för köpet med hjälp av Proffs leverantör av betalningslösning.

Betalningslösningen är integrerad i nätbutiken.

6 Ansvar vid avtalsbrott

Den part som åberopar att motparten bryter Villkoren, måste reklamera så snabbt som det är praktiskt möjligt och senast inom en månad efter att den omständighet som föranleder reklamationen ägde rum.

Om Tjänsterna uppvisar brister har Kunden rätt att kräva att Proff rättar felet. Om felet inte kan rättas inom rimlig tid eller Proff trots upprepade försök inte lyckas rätta felet, har Kunden rätt att kräva prisavdrag.

Proff ansvarar inte för indirekta förluster till följd av omständigheter förknippade med Tjänsterna. Proffs ersättningsansvar är under alla förhållanden begränsat till max 2 000 SEK per skadetillfälle vid oaktsamhet och till max 10 000 SEK per skadetillfälle vid grov oaktsamhet. Skador som förorsakas av samma förhållande betraktas som ett skadetillfälle.

Vid upprepade väsentliga brott mot Villkoren har motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om förhållandet inte har rättats inom rimlig tid.

7 Behandling av personuppgifter

7.1 Allmänt

Proff AB, org.nr 556764-1534, är behandlingsansvarig för insamling, registrering, sammanställning, lagring och eventuellt lämnande av personuppgifter i samband med köp av Tjänsterna.

7.2 Samtycke och behandlingsunderlag

Proff behandlar de personuppgifter som behövs för att fullgöra sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med Villkoren, se EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

7.3 Personuppgifter som behandlas

För att kunna leverera Tjänsterna som Kunden har köpt kommer Proff bland annat att samla in och behandla följande uppgifter om Kunden:

  • Namn
  • Organisationsnummer och namn på det företag som personen representerar (om köpet ska registreras på ett företag)
  • Kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress)
  • Kontaktinformationen kan rättas av Kunden genom att redigera kontaktinformation på kundweb.proff.se.

Proff använder informationskapslar (cookies) till insamling av statistik m.m. Kunden kan välja att avstå från användningen av informationskapslar genom att ändra inställningarna i sin nätläsare. Om så sker blir det inte möjligt att logga på eller använda Tjänsterna.

Proff kan lagra Kundens IP-adress i samband med köp. Sådan information används endast för att ta fram statistik och samla in demografisk information på övergripande nivå.

Proff sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att leverera Tjänsterna.

7.4 Insyn och kontakt

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger Kunden rätt att få tillgång till de uppgifter Proff har om Kunden. Frågor om insyn och frågor eller kommentarer till vår behandling av personuppgifter kan ställas i e-post till kundservice@proff.se.

8 Ändringar

Proff kan när som helst ändra Villkoren. Eventuella ändringar publiceras på insikt.proff.se/nettbutikk/kopvillkor.

9 Tillämplig lag och tvister

Villkoren regleras och ska tolkas i enlighet med norsk lagstiftning. Parterna ska försöka att lösa tvister om avtalet genom uppgörelse i godo. Om parterna inte lyckas lösa frågan i samförstånd, kan tvisten avgöras vid allmän domstol.