Generella användarvillkor för Proff sajten

Användarvillkor för Proff.se

1. Allmänt om villkoren för användning av innehållet på webbplatsen

Genom att nyttja Proff.se (“Webbplatsen”) som tillhandahålls av Proff AB, org.nr. 556764-1534 (“Proff”) bekräftar du att du accepterar följande vid var tid gällande villkor (“Användarvillkor”) för användningen av innehållet på Webbplatsen På Webbplatsen finns flera tjänster vilka primärt riktar sig mot företag – Företag/Produktsök, Befattningshavare, Leads och Offertförfrågan.

Proff förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av dessa Användarvillkor när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av de uppdaterade Användarvillkoren på Webbplatsen. Vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa villkor.

För varje enskild tjänst finns avtalsvillkor som gäller just den specifika tjänsten. Du finner dessa avtalsvillkor nedan och kommer även att bekräfta dem i samband med att du köper/beställer tjänsten via Webbplatsen.

2. Ansvar för innehållet på Webbplatsen

Informationen som tillhandahålls på Webbplatsen är en databas – d v s en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller. Mer information om utgivningsbevis, ansvarig utgivare och hur Användare kan se vad som omfattas av utgivningsbeviset hittar du här.

Webbplatsen innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen. Webbplatsen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag.

Proff strävar efter att i möjligaste mån tillse att innehållet på Webbplatsen (“Uppgifterna”) är korrekt i alla avseenden. Proff lämnar dock inte någon garanti eller annan utfästelse avseende Uppgifternas korrekthet eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare har inte rätt att gentemot Proff göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ekonomisk ersättning för direkt eller indirekt skada, till följd av fel eller påstått fel i Uppgifterna på Webbplatsen.

Om du noterar felaktigheter i Uppgifterna är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

3. Tillåten användning av innehållet på Webbplatsen

Det är inte tillåtet att använda uppgifter på Webbsidan för direktreklam eller annan oönskad kommunikation.

Med undantag för vad som sägs i nästa stycke är det förbjudet att utan Proffs skriftliga samtycke göra kopior – oavsett med hjälp av vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen.

Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av Webbplatsen tillgänglig för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Utan samtycke från Proff är det dock tillåtet att för sin egen och närståendes privata användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av Webbplatsen. Förutsättningarna för att sådan kopiering skall få ske är:

att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte,
att kopiorna inte vidarebefordras till någon utom den närstående kretsen,
att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och
att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.
Den som önskar använda innehåll ur Webbplatsen på annat sätt än vad som ovan angetts ombedes ta kontakt med Proff via e-post: privacy.officer@proff.no

Länkning till Webbplatsen ska ske enligt följande krav:

Länka direkt till relevant undersida av Webbplatsen
Vid länkning öppna alltid relevant undersida av Webbplatsen i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (d v s använd inte frames). Proff ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.
Använd länken till Proff på ett neutralt sätt.
Länkning får inte ske på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Webbplatsen riskerar att missförstås eller missbrukas.

4. Åtgärder mot otillåten användning

Proff ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan Proff komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.

5. Behandling av Personuppgifter

Proff samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på begäran komma att lämna ut personuppgifter, uppgifter och information. Tjänsterna på Webbplatsen omfattas av Personuppgiftslagen (1998:204) till den del de inte har grundlagsskydd. I avtalsvillkoren för respektive tjänst kan Användare läsa mer om Proffs behandling av personuppgifter. Genom att använda Webbplatsen accepterar du även Proffs vid var tid gällande Integritetspolicy

6. Åtgärder mot otillåten användning

Proff ser allvarligt på all otillåten användning av Webbplatsen samt brott mot Användarvillkoren och vidtar aktivt åtgärder mot Användare som gör detta. Den som använder Webbplatsen på otillåtet sätt är skyldig att ersätta skada som Proff orsakas härav och hålla Proff skadelöst för anspråk från tredje part på grund av att Användare inte iakttagit Användarvillkoren eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Proff är skyldig att snarast underrätta Användare om krav som riktas mot Proff med anledning otillåten användning av Webbplatsen.

Vid upprepade överträdelser av Användarvillkoren, eller om Proff finner skäl för det, kan Användare stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Proff komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Tvist med anledning av sådan otillåten användning ska avgöras vid Solna Tingsrätt och bedömas utifrån svensk rätt.

7. Om du tycker att Proff gjort fel

Om Användare tycker att Proff på något sätt gjort fel ska kontakt tas med Proff. Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Proff. Om avhjälpande inte kan ske kan Proff vid fel komma att ersätta styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av felet. Proff ansvarar aldrig för fel som beror på Användaren eller något förhållande som denne ansvarar för, och inte heller för fel som inte meddelats Proff inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Ersättning utgår aldrig för indirekt skada såsom t ex men inte uteslutande förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse eller hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man.

8. Kontakt

Proff AB – Org.nr. 556764-1534
Kistagången 12,
164 07 Kista

Telefon: 0770- 111 335